Osa_Logo_S_0

מחמם צוואר בדוגמת רִיבִּינְג (Ribbing)
הוראות סריגה בליווי סרטוני הדרכה

הוראות לסריגת מחמם צוואר מתרחב בדוגמת רִיבִּינְג (Ribbing) במסרגה אחת
(בליווי סרטון הדגמה לסריגה ולחיבור).
_____-______...

חומרים